Adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal használatához

A ………………………………………… (székhely:…………………………………………), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 2011. évi CXII. törvény (az Információs Önrendelkezési Jogról és Információszabadságról) („Adatvédelmi törvény”) és  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) (EU) 679/2016 rendelet alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

 1. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és szolgáltatásokat nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen név, vezetéknév, vállalatnév, e-mail-cím stb.), amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő www…………………….. és  www…………………. weboldalain (a továbbiakban „Weboldal”) történő böngészés során és/vagy az Adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén.

 1. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 1. az előzetes engedélye nélkül szerződéses célokból, az alábbiak érdekében:
 1. az előzetes engedélyével közvetlen üzletszerzési célokból, az alábbiak érdekében:
 1. Az adatkezelés módja

Az adatainak kezelése elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

 1. Adattárolás

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de az adatgyűjtést követő 2 évet nem meghaladó ideig.

 1. Az Adatokhoz való hozzáférés

Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:

 1. Adatközlés

Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat. Az Adatait ezenkívül harmadik felekkel is közölhetjük (pl. partnerekkel, vállalkozókkal, megbízottakkal stb.), amelyek független Adatkezelőként fogják kezelni őket a fenti célokhoz elengedhetetlen tevékenységek végzése érdekében.

 1. Adattovábbítás

Adatai EU-n kívüli országokba nem kerülnek továbbításra.

 1. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei

Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

Az adatszolgáltatás marketinges célokból önkéntes, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, az nem érinti az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem kapja meg kereskedelmi célú üzeneteinket.

 1. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel érintett személyként az alábbiakhoz van joga:

Ha szükséges, a fenti esetekben az Adatkezelő köteles közölni az Ön joggyakorlását minden harmadik féllel, akiknek továbbította a Személyes adatokat, kivéve egyes különleges esetekben (pl., ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel járna).

 1. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

 1. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő:

A kinevezett Adatvédelmi Tisztviselő:

Az Adatfeldolgozók naprakész listája az Adatkezelő irodájában található (……………cím

…………….., 2023. ……………….